Leczenie nadciśnienia tętniczego w medycynie tybetańskiej

úĘÒÁ × ÓÔ × ÕÊÔÔ!

óÅÇÏÇÏÎÑÛÎÉÊ × ’ÐÕÓË ÐÏÓ × ÑÝÅÎ ÐÒÏÆÉÌÁËÔÉËÅ É
ÌÅÞÞÎÎ Ę × × ÈÈÈÏÏÒÔÔÏÞÎÏÔÏÞÎÏÒÚÚÚÚÚÚ ÚÁ × × × ÚÚÏÌÏÌ: ÚÚÏÌ: × ð ðå × ×ééåô ×ééå ×

çÉĐÅÒÔÏÎÉÑ,
ÉÌÉ ËÁË ÇÏ × ÏÒÑÔ × ÎÁÒÏĘÅ, «ĘÁ × ÌÅÎÉÅ», ÓÔÎÏÎÏ É ÉÓÑ ÃÞÏÞÏ ÓÏ × ÒÅÍÅÎÎÏÓÔÉ. ÎÔÃÎÔÎÔ
Ï Ý ÇÏ ÏÌ Ô Þ Ô Î Î Î Î Î Ö Ì Ì Ì Ì Ì Þ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ÎÏ É ÍÏÌÏĘ'Å, ÎÅ ÔÏÌØËÏ ÐÏÌÎ'Å, ÎÏ É È ĘÈ. ðÏÞÅÍÕ × ÏÚÎÉËÁÅÔ ÇÉÐÅÒÔÏÎÉÑ É ÞÔÏ
× ÁÁÁÔØ, ÅÓÌÉ × Ã ÕÖÅ ÂÏÌØÎù, ÞÉÔÊÔÅ × × ÚĐÕÓËÅ.

îÁ
× ÏÐÒÏÓ Ï ÐÒÉÞÉÎÁÈ × ÏÚÎÉËÎÏ × ÅÎÉÑ ÁÌÌÅÒÇÉÉ É ÏÓÏÂÅÎÎÏÎÎÏÔÑÈ ÌÅÞÅÎÉÑ × ÔÉÂÅÔÔÓËÏÊ
ÍÅĘÉÃÉÎÅ ÏÔ × ÅÞÁÅÔ ÐÁËÔËÕËÕÝÉÉ × ÒÁÃËÉÉÞÞ.

óåçïäîñ ÷ ÷ ùðõóëå:

çÉĐÅÒÔÏÎÉÑ:
ËÁË × ÏÚÎÉËÁÅÔ É ÞÔÏ ÐÏÍÏÖÅÔ

ÉÚÂÁ × ÉÔØÓÑ ÏÔ Á ÅÒÇÉÉ ÅÒÇÉÉ ÓÅÇĘÁ × ÎÁ

çéðåòôïïéññ: ëáë ÷ ïúîéëáåô is þôï ðïíïçáåô

úÉÍÁ ĘÌÑ ÒÏÓÓÉÑÎ – × ÒÅÍÑ ÎÉÚËÏÊ ÆÉÚÉÞÅÞÞËÏ
ÁËÔÉ × ÎÏÓÔÉ, ÉÚÌÛÅÓÔ × × ÅĘÅ, ÐÏÌÏÖÔÅÌØÎùÈ
É ÏÔÒÉÃÁÔÅÌØÎ'È ÓÔÒÅÓÓÏ ×, Ó × ÑÚÁÎÎ’È Ó ÐÒÁÚĘÎÎÉËÁÍÉ É ÍÎÏÇÏÞÉÓÌÌÎÎÎÎÍÉ × ’ÈÏÈÏÎÎÍÉ.
ïÓÏÂÅÎÎÏ × ÎÉÍÁÔÅÌØÎ’ÍÉ Ë Ó × ÏÅÍÕ ÓÏÓÔÏÑÎÉÀ ÓÌÅĘÕÅÔ Â'ÔÔØ ÇÉÐÅÒÔÏÎÉËÁÍ. æÉÚÉÞÅÓÓÏÏ
É ÕÍÓÔ × Ł
ÆÏÒÍÅ: ËÒÏ × ÏÉÚÌÉÑÎÉÅÍ × ÇÏÌÏ × ÎÏÊ ÍÏÚÇ (ÉÎÓÕÌØÔÏÍ) ÉÌÉ ÉÎÆÁÒËÔÏÍ ÍÉÏËÁÒĘÁ. Ï
× ÓÅÇÏ ÜÔÏÇÏ ÍÏÖÎÏ ÉÚÂÅÖÖÁÔØ, ÅÓÌÉ ÂÏÌØÛÅ ÚÎÁÔØ Ï ÂÏÌÅÚÎÉ. ÓÁÓÓËÁÚ × ÁÅÔ × ÒÁÞ ËÌÉÎÉËÉ «îÁÒÁλ ÎÁÓÇÁÎÓËÏÊ å × ÇÅÎÉÑ
çÏÒÑÅ × Á:

çÉĐÅÒÔÏÎÉÑ –
ÃÏÏÂ × ÁÎÉÅ, ËÏÔÏÒ ÓÏĐÒÏ × ÏÖĘÁÅÔÓÑÑÏ × ÛÅÎÛÎÛÎÎÅ ÁÒÔÅÒÉÃÌÎÏÇÏÎÏÇÏ ĘÁ × ÌÅÎÉÑ ×
ËÒÕÐÎ′È, Á ÚÁÔÅÍ É × ÂÏÌÅÅ ÍÅÌËÉÈ ÓÏÓÕĘÁÈ: ÓÎÁÞÁÌÁ ÏÎÏ ÕĘÅÒÒÉ × ÁÅÔÓÑ ÎÁ
ÏÔÎÏÓÉÔÅÌÌÎÏ ÎÉÚËÉÈ ÃÉÆÒÁÈ (× ÐÒÅĘÅÌÌÈ 140/90 ÍÍ ÒÔ. ÓÔ. ĘÏ 160/90). úÁÔÅÍ
ÐÏÇÒÁÎÉÞÎ’Å ÃÉÆÒ’ ÁÒÔÅÒÉÁÌØÎÏÇÏ ĘÁ × ÌÅÎÉÑ
ÍÏÇÕÔ ÐÏ × ′ÛÁÔØÓÑ × ÔÅÞÞÎÉÅ × ÓÅÊ ÖÉÚÎÉ.

ðÒÉÞÉÎ
ÒÁÚ × ÉÔÉÑ ÜÔÏÇÏ ÏĐÓÎÏÇÏ Ú ÚÂÏÂÅ × ÁÎÉÑ, ËÏÔÏÚÓÔÒÁĘÁÅÔ ÂÌÌÅÅ ÞÅÔ × ÅÒÔÉ × ÚÏÓÌÏÇÏ
ÒÁÓÅÌÌÎÎÑ, ÒÁÚÎÚÅ.

õ ÐÏÖÉÌ'È
ÌÀĘÅÊ ÜÔÏ × ÏÓÎÏ × ÎÏÍ ÎÁÒÕÛÅÎÉÅ ÷ ÅÔÒÁ (ÎÅÒ × ÎÏÊ ÓÓÓÅÍÚ), ËÏÔÏÒÊ ÓĐÏÎÔÁÎÎÏ
Õ × ÅÌÉÞÉ × ÁÅÔ Ó × ÏÀ ÁËÔÉ × ÎÏÓÔØ, × UÚÚ × × ÕÞÁÝÅÎÎÏÅ ÓÅÒĘÃÅÅÉÉ, ÁÒÉÔÔÉÉ.

÷ ÓÒÅĘÎÎÍ
× ÏÚÒÁÓÔÅ ÞÁÝÅ × ÓÅÇÏ ÏÔ ÇÉÐÅÒÔÏÎÉÉ Ô Ô Ô ÞØ Å Å ÞØ ÞØ. äÕÛÅ × Î'Å
A
× ÙÓÏËÏËÁÌÏÒÉÊÎÎÍÉ É ÓÏÌÅÎÎÍÉ ÐÒÏĘÕËÔÁÍÉ, ÚÌÏÕÐÏÔÒÅÂÌÅÎÎÅ – ÏÌÎÏ × Î'
ÐÒÉÞÉÎ’ «ÒÁÚÌÉÔÉÑ ÖÅÌÞÉ» É ÐÏ × ’ÛÛÎÎÑ ĘÁ × ÌÅÎÉÑ.

ĘÉĘÉĘÉÉÚÉ,
ÓÔÒÁĘÁÀÝÉÅ ÏÔ ÏÖÉÒÅÎÎÑ, ÔÁËÖÅ ÞÁÓÔÏ Ó × ÏÚÒÁÓÔÏÍ ÓÔÁÎÏ × ÑÔÓÑ ÇÉÐÅÒÔÏÎÒÔÏÎËËÁÍÉ. éÚÂÔÏÞÎÏÔÏÞÎÏÅ ÐÏÔÒÅÂÌÅÎÎÎÅ Õ ×Å × ÏĘÏ × É ÖÉÒÏ × ÐÒÉ
ÚÁÍÅĘÌÌÎÎÏÎÎÏ ÐÉÝÅ × ÁÒÅÎÉÉ ÎÅÉÚÂÅÖÖ ÐÒÉ × ÏĘÉÔ Ë Õ × ÅÌÉÞÅÎÉÀ ÓÏĘÅÒÒÖÁÎÉÑ ÈÏÌÅÓÔÔÒÒÎÎ × ËÒÏ × É.

îÁÞÁÌÏ
ÏÉĐÅÒÔÏÎÒÔÏÎÉÉÏ «ÇÏÒÑÞÅÍÕ» ÔÉĐÕ ÐÒÏÔÅËÔÅÔ ÐÓÓÓÍÍĐÔÏÍÎÏ – ÎÅÚÎÁÞÉÔÅÌÌÎùÎ
ÇÏÌÏ ×Î
ÒÁÚĘÒÁÖÉÔÅÌÌÎÏÎÏÓÔØ ÐÏ ÐÕÓÔÑËÁÍ, ÂÏÌÉ × ÓÅÒĘÃÅ É ÚÁÔ'ÌÏÞÎÏÌÏÞÎÏ ÏÂÌÁÓÔÉ. úÁÔÅÍ
ÏÑ × ÑÑÀÔÓÑ ÂÏÌÅÅ Ñ × ÎÚÅ ÐÚÚÎÎÎËÉ: ÐÏÈÏÊ ÓÏÎ, ÕÈÕĘÛÛÎÎÅ ,ÍÑÔÉ, ÂÅÓĐÊÓÔ × Ï,
ÕÓÔÁÌÏÓÔØ, ÕÞÁÝÅÎÎÏÅ ÓÅÒĘÃÅÅÉÉÎÎÉÅ; ÐÕÌØÓ ÓÔÁÎÏ × ÉÔÓÑ Ô × ÅÒĘ'Í É Â'ÓÔÒ'Í.
îÁÂÌÀĘÁÁÔÔÑ ÏÎÅÍÅÎÉÅ ÂÅÚÚ ,ÑÎÎÏÎÔ ÐÁÌØà ×, ÌÉÃÏ ÂÁÇÒÏ × ÅÅÔ, ÔÅÍÑ, ÚÁÔ'ÔË, ÌÁĘÏÎÉ
To jest … ïÔ ÕÐÏÔÒÅÂÌÌÎÎÑ ÍÑÓÎÏÊ ÉÌÉ ÖÉÒÎÏÊ ÐÉÝÉ ÂÏÌØÎÏÍÕ ÓÔÁÎÏ × ÉÔÓÑ
ÈÕÖÅ.

÷ ÐÏÖÉÌÏÍ
× ÏÚÒÓÓÅ ÓÉÍĐÏÍÚ ÂÏÌÅÚÚÉ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÉÎÚÅ – ÐÓ ÔĐÕ «ÈÏÌÏĘÁ». üÔÏ ÓÉÌØÎÚÅ ÂÏÌÉ ×
× ÉÓÏÞÎÏÊ ÏÂÌÁÓÔÉ, ÔÑÖÅÓÔØ É ÐÕÓÔÏÔÁ × ÇÏÌÏ × Å, ÇÏÌÏ × ÏËÒÕÖÅÎÉÅ, ĘÒÏÖØ, ÓÕĘÏÒÏÏÒÏÖÎÏÅ
ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ, ÏĘÚÛËÁ, ÔÁÈÉËÁÒĘÉÑ, ÓÓÂÏÓÔØ, ÂÅĘÎÏÓÔØ ËÏÖÎùÈ ÐÏËÒÏ × Ï ×. ÐÕÌØÓ
ÇÌÕÂÏËÉÊ, «ÐÕÓÔÏÊ», Â’ÓÔÒÔÒÊ, ÍÏÞÁ ÂÅÌÁÑ Ó ÏÂÉÌØÎÏÊ ÐÅÎÏÊ. âÏÌØÎÏÊ ÈÕĘÅÅÔ
ÓÔÒÁĘÁÅÔ ÏÔ ÂÏÌÉ × ÓÕÓÔÁ × ÁÈ, ÐÏÓÌÅ ÕÐÏÔÒÅÅÌÌÎÎÑ ÍÑÓÎÏÊ É ËÁÌÏÒÉÊÎÏÊ ÐÉÝÉ
ÞÕ × ÓÔ × ÕÅÔ ÓÅÂÑ ÌÕÞÛÅ.

ìÅÞÞÎÎÅ.
× ÁÞÉÎÁÔØ ÐÚ ÐÒ × ũÈ ÖÅ ÐÚÚÎÁËÁÈ ÂÏÌÅÚÎÉ, × ÐÏÔÉ × ÎÏÍ ÓÌÕÞÕÞÕÞ ÏÎÁ ÐÅÒÒÈÏÈÏÉ ×
ÈÒÏÎÉÞÅÓËÕÈÒÏÎÉÈÒÏÎÅÓÓÕ ÆÏÒÍÕ ÅÒĘÃÅ Â Ó'ÔÒÏ ÉÚÎÁÛÉ × ÁÅÔÓÑ, ÔÅÒÑ ÔÔÅÒÑÔ ÜÁÓÔÉÞÎÏÓÔØÁÓÔÉÞÎÏÓÔØ.
þÅÌÏ × ÅËÕ ÕÇÒÏÖÁÔÔÁËËÅ ÚÂÂÏÏÅ × ÁÎÉÑ ËÁË ÏÂÛÉÒÎÊ Á ÁÅÒÏÓËÌÅÒÏ, ÉÎÆÁÒËÔ
ÍÉÏËÁÒĘÁ, ÉÎÓÕÌØÔ′, ÐÁÒÁÌÉÞÉ, ÐÁÒÅÚ′.

ÌÑÌÑ
ÕËÒÅÐÌÐÌÎÎÑ ÓÅÒĘÅÞÎÏÞÎÏ Í'ÛÛ É ÎÏÒÍÁÌÉÚÁÃÉÉ ÁÒÔÅÒÉÁÌØÌ ĘÁ × ÌÅÎÉÑ, ËÁË
ÇÉÐÅÒÔÏÎÒÔÏÎÉËÁÍ, ÔÁË É ÇÉÐÏÔÏÎÉËÁÍ ÒÅËÏÍÅÎÎÕÅÔÓÑ ÔÁËÏÊ ÏÔ × ÁÒ:

10
ÓËÏÒÌÕÐÏË ÇÒÅÃËÏÇÏ ÏÒÅÈÁ × ÍÅÓÔÅ Ó Ð ÒÒÇÏÒÏÇÏÒÏÇÏÒÏËÁÍÉ ËÉÐÑÔÉÔØ ÐÏÌÞÁÓÁ × 500 ÍÌ × ÏĘ'.
üÔÏÇÏ ËÏÌÉÞÅÓÔ × Á È × ÁÔÔ ÎÁ 3 ĘÎÑ, ÅÓÌÉ ĐÉ 3 XNUMX ÒÁÚ × ĘÅÎØ AUSTRALIA Ï Þù.
ëÕÒÓ ÌÅÞÞÎÎÑ – 9 sierpnia.

Aya
ÏĘÉÎ ÓÐÏÓÏÂ ÎÏÒÍÁÌÉÚÏ × ÁÔØ ĘÁ × ÌÅÎÉÅ – ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÎÏÓÏË Ë ÐÏĘÏÛ × Å ÎÏÇÉ ÔÏÎËÕÀ
ÐÌÁÓÔÉÎËÕ Ó × ÅÖÅÊ ÒÅÐ', Ó ÎÅÊ ÈÏĘÉÔØ × ÅÓØ ĘÅÎØ.

ÌÑÌÑ
ÓÅÒĘÃÁ ÈÏÒÏÛ ÔÁËÏÊ ÐÒÏĘÕËÔ, ËÁË ÞÅÒÎÏÓÌÉ ×. åÇÏ ÍÏÖÎÏ ÔÕÛÉÔØ × ÍÅÓÔÅ Ó ÍÑÓÏÍ,
ÅÓÔØ × Ó'ÒÏÍ × ÉĘÅ Ó Ô × ÏÒÏÇÏÍ, ÚÁÍÁÞÉ × ÁÔØ × × ÏĘÅ É × ’ÐÉ × ÁÔØ «ÖÉ × ÏÊ» ËÏÍÐÏÔ. hę
ÉÛØÓ ĘÁÔ
× ÎÅÍ ÓÉÎÉÌÎÏÎÏ ËÉÓÌÏÓÓÔÔ ÓĐÏÏ × ÏÃÉÒÏ × ÁÔØÝÌÏËÏËÏ × ÉÅ. 3-5ÕÔÏÍÕ XNUMX-XNUMX ÑÇÏĘ
ÓÒ ÒÁÚÍÅÒÁ × ĘÅÎØ ĘÏÓÔÔÔÏÞÎÏ. åÓÔØ ÞÅÒÎÏÓÌÉ × ËÁÖĘÊÊ ĘÅÎØ ÐÏĘÑĘÑĘÑÑÎÎ ÎÅ
ÛÅ Û

þÒÅÚ x ÙÞÁÊÎÏ
ÃÅÌÅÂÅÎÎÓÓÓÓÖ × ÏÒÏÔÎÉËÏ × ÏÊ ÚÚÚ. îÅ ÎÁĘÏ ÉÓËÁÔÓÓÓÓÓÖÖÓÓÁ – ÐÏĐÏÓÉÔ ËÏÇÏ-ÎÉÂÕĘØ
ÓÉÓÔ × ÅÎÎÉËÏ ×. úĘÅÓØ ÎÅ ÎÁĘÏ ÐÒÌÁÇÁÔØ ÂÏÌØÛÉÈ ÕÓÉÌÉÊ – ĘÁÖÅ ÐÏÓÓÏÅ
ÐÏÇÌÁÖÉ × ÁÎÉÅ ÐÏ ÛÅÅ É ÐÌÅÞÁÍ ÕÓÉÌÉ × ÁÅÔ ÐÒÉÔÏË ËÒÏ × É Ë ÓÅÒĘÃÕ. èÏÒÏÛÉÊ ÜÆÆÅËÔ
ĘÁÅÔ ÂÚÎÏÞÎÓÓÓÓÖÖ ÎÁ × ÏÒÏÔÎÉËÏ × ÕÀ ÚÏÎÕ. ìÕÞÛÅ ÉÓĐÏÌØÚÏ × ÁÔØ ÎÅ ÁÌÓÓÞÞÞÞÓÓÉÉ
ÓOÌÑÎÎÚÅ ÂÁÎËÉ, ÔÒÅÂÕÀÝÉÅ ÏÇÎÑ ĘÌÑ ÓÏÚĘÁÎÉÑ × ÁËÕÕÍÁ. ÓÅÊÞÓÓ × ÁĐÔÅËÁÈ
ÏÑ × ÉÌÉÓØ ĐÓÓÔÔÏÏÏ × ÅÅ ÂÎËÎËÉ, ×
ËÁË ËÌÁËÓÏÎ Õ ÐÅÒ × ’È Á × ÔÏÍÏÂÉÌÅÊ. äÏ É ÐÏÓÌÅ ÐÏÓÔÁÎÏ × ËÉ ÂÁÎÏË ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÌÅÇËÉÊ
ÍÓÓÓÖÖ. ìÎËÉ ĘÅÒÖÁÔ ÏÔ 15 ĘÏ 30 ÍÉÎÕÔ – × AUSTRALIA × ÉÓÉÏÓÔ ÏÔ ÔĐÁ ËÏÖÉ (ÞÅÍ ÏÎÁ
ÔÏÎØÛÅ, ÔÅÍ ÍÅÎØÛÅ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ × ÒÅÍÅÎÉ ĘÌÑ ÜËÓÐÏÚÉÃÉÉ). âÁÎÏÞÎ′Ê ÍÁÓÓÁÖ ĘÅÌÁÀÔ
ÞÅÒÅÚ ĘÅÎØ 15 ÒÁÚ. äÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÑÔÉ-ÓÅÍÉ ÂÁÎÏË. È × ÑÔ × ĘÏÌØ ÐÏÚ × ÏÎÏÞÎÉËÁ,
ÏÔÓÔÕÐÉ × ÎÁ 1 ÓÍ, É ÐÏ ÏÏÏÏ ÓÐÒÁ × Á É ÓÌÅ × Á ÏÔ ÐÏÚ × ÏÎÏÞÎÉËÁ × ÎÁĘÐÌÅÞÞ üÔÏ –
ÐÒÏÆÉÌÁËÔÉËÁ, ËÁË ÏÂÏÓÔÒÅÎÉÊ ÓÅÒĘÅÞÎÏÞÎÏÏÏÓÕĘÉÓÔ'È ÚÁÂÏÌÅ × ÁÎÉÊ, ÔÁË É
ÏÓÔÅÏÈÏÎÏÈÏÎÒÏÒÏÁ, Ë ÔÏÍÕ ÖÅ ÂÁÎÏÞÎ'Ê ÍÁÓÓÁÖ ÕÌÕÞÛÁÅÔ ÓÏÎ.

÷ ÍÅÓÔÏ
ÍÓÓÖÁ ÉÉÉ ÂÎÏË ÍÏÖÎÏ ÉÏÏÌØÚÏ × ÁÔØ ÇÏÒÞÉÞÎÉËÉ ÎÁ ÉËÒÏÎÏÖÎÚÅ ÍÚÛÃÚ. äÅÒÖÁÔØ ÏÔ
5 Ę 15 ÍÉÎÕÔ. ÓÓÉÓÕÞÁÅÔ × ÓÓÏËÏÅ ĘÁ × ÌÅÎÉÅ, ÍÏÖÎÏ ÐÓÔ × ÉÔØ ÇÏÒÞÉÞÎÉË ÎÁ
ÚÁÔ'ÌÏË É ÎÁ ÍÑÇËÉÅ ÔËÁÎÉ ÌÏËÔÅÊ. üÔÏ ÔÁË ÎÁÚ'd × ÁÅÍÁÑ ÏÔ × ÌÅËÁÀÝÁÑ ÔÅÒÁÐÉÑ:
ÕÓÉÌÅÎÎÎÎÊ ËÒÏ × ÏÔÏË ÏÔÔÑÇÉ × ÁÅÔ ËÒÏ × Ø ÏÔ ÓÅÒÒÃÁ É ÍÏÚÇÁ ÎÁ ÐÅÒÉÆÅÒÉÀ. íÏÖÎÏ
3-5ĘÅÌÌÔÔ 7-XNUMX-XNUMX ÔÁËÉÈ ÐÒÏÃÅĘÒÁ, ËÁÖĘÁÑ ÞÅÒÅÚ ĘÅÎØ.

ïÔ
ÇÉÐÅÒÔÏÎÒÔÏÎÞÞÓÓÏÏ ÂÏÌÅÚÎÉ, ÓÔÅÎÏÎÏËÁÒĘÉÉ É ÁÔÅÒÏÒÏËËÅÌÒÏÚÁ ÔÍÏÖÅÔ ÔÁËÁÑ ÓÍÅÓØ:

1
ÌÌÁÅĘ, 10 ÌÉÍÏÎÏ × É 5 ÇÏÌÏ × ÏË ÞÅÓÎÏËÁ ÓÅĘÎÎÇÏ ÒÁÚÅÒÁ. ïÔÖÁÔØ ÓÏË ÉÚ
ÌÉÏÎÏÏÎÏ ×, ÏÞÉÝÅÎÎÚ ÞÅÓÎÏË ÐÏÔÅÒÒÔÔ ÌÉÂÏ ÐÏĐÕÔÉÔØ ÞÅÒÅÚ ÍÑÓÏÒÕÂËÕ. ÷ ÓÅ ÜÔÏ
ÓÍÅÛÉ × ÁÀÔ É ÎÅĘÅÌÀ ĘÅÒÖÁÔ × ÈÏÌÏĘÉÌØÎÉËÅ. ðÒÉÎÉÍÁÀÔ ÐÏ 4 tys. ÌÏÖËÉ ÒÁÚ × ĘÅÎØ,
ÓÏÂàĘĘÑ ÍÉÎÕÎÚ ÉÎÔÅÒ × ÁÌ ÍÅÖĘÕ ËÁÖĘÏÊ ÌÏÖËÏÊ.

èÏÒÏÛÕà
ÐÒÏÆÉÌÁËÔÉËÕ ĘÌÑ ÓÅÒĘÃÁ É ÓÏÓÕĘÏ × ÓÏÚĘÁÁÔ ÎÁÓÔÏÉ Ï × ÓÁ, ÐÌÏĘÏ × ÐÕÓÔÔÒÎÒÎÉËÁ,
ÓÕÛÅÎÎÃÃ ÂÏÌÏÔÎÏÊ, É × ÁÞ-ÞÁÑ, ÍÑÔ’, ËÁÌÅÎĘÕÌ É ÏÔ × ÁÒ' ÏÑÒÏÑÒÏÑÒÛÎËÁ, ÞÅÒÎÏÐÌÏÒÎÏÐÌÏÎÏÊ
ÒÑÂÉÎ′, ÛÉÐÏ × ÎÉËÁ (ËÁÖĘÏÅ ÒÁÓÔÅÎÉÅ ÂÒÁÔØ ÐÏ ÏÔĘÅÌÌÎÏÎÏÎÏÔÉ). ÎÁÓÔÏÉ ÇÏÔÏ × ÑÔ ×
ÔÅÒÍÏÓÅ:

1
ÓO. ÓÏÖËÕ ÒÁÓÔÔÅÌÌÎÏÇÏ ÓÚØÑ ÎÁ 1 ÓÔËÁÎ ËÉĐÑÔËÁ, × ũĘÅÒÖÉ × ÁÔØ 12-14 ÞÁÓÏ ×.

ïÔ × ÁÒ
– ÐÌÏÐÌÏ É ËÉÐÑÔÏË × ÔÏÊ ÖÅ ÐÒÏÐÏÒÃÉÉ – ËÉÐÑÔÉÔØ 5-7 ÍÉÎÕÔ ÎÁ ÍÅĘÌÌÎÎÏÎÎÏ ÏÇÎÅ.
ĐÉÔØ ĐÏ 1 ÓÔËÁÎÕ × ĘÅÎØ × ÔÅÞÞÎÎÅ 15 ÉÌÉ 21 ĘÎÑ.

ïÒÇÁÎÉÚÍ – ÜÔÏ
ÅĘÉÎÏÅ ÃÅÌÏÅ, É ÐÏÜÔÏÍÕ ÎÅ × ÏÚÍÏÖÎÏ ÌÅÞÉÔØ ËÁÖĘ'Ê ÏÒÇÁÎ ÐÏ ÏÔĘÅÌØÎÏÓÔÉ. åÓÌÉ × ′
×
ÐÏÒÑĘÏË × ÅÓØ ÏÒÇÁÎÉÚÍ.

äÌÑ ÜÔÏÇÏ ÎÕÖÎÏ
«ÚÒÅÔØ × ËÏÒÅÎØ». ôÏ ÅÓÔØ ÐÒÏ × ÅÓÔÉ × ÓÅÓÔÏÒÏÎÎÀÀ É ÔÏÞÎÕÀ ĘÉÁÇÎÏÓÔÉËÕ
ÚÁÂÏÌÅ × ÁÎÉÑ, ÁÎÁÌÉÚ ÐÒÉÞÉÎ ÅÅ × ÏÚÎÉËÎÏ × ÅÎÉÑ; ÏÐÒÅĘÌÌÌÔÔ ÔÉÐ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ,
× ÌÉÑÎÉÅ ÎÁ ÚĘÏÒÏ × ØÅ × ÁÛÅÇÏ ÏÂÒÁÚÁ ÖÉÚÎÉ É ÐÉÔÁÎÉÑ, ÈÁÒÁËÔÔÒÒÎÎ
ÐÅÒÒÎÎÓÓÎÎÅ ÎÎÎĘÇ É ÓÔÒÅÓÓÏ × Å ÓÉÔÕÁÃÉÉ.

÷ ÓÅ ÜÔÉ Ó × ÅĘÅÎÉÑ
× ÓÏ × ÏËÕÐÎÏÓÔÉ ÐÏÚ × ÏÌÑÀÔ × ÒÁÞÕ ÔÉÂÅÔÔËËÊÊ
ÍÁËÓÉÍÁ ØÎÏÍÁËÓÉÍÁØÎÏ ÜÆÆÅËÔÉ × ÎÏ
ĐÒÍÅÎÉÔØ × ÌÅÞÞÎÎÉ × ÅÓØ ÂÏÇÂÚ ÁÓÓÓÓÓÓÓÓÓÔ ×, × ËÌàÞÁÀÉÉ
ÆÉÔÏÐÒÅÐÐÒÒÔ ÌÌÌÎÎÎ ÂÔÔ ((ËÂÍ (ËÂËËË Á, ÇÌÏ ,ÇÌÏËÌ × Î,
ÐÒÏÇÒÅ × ÁÎÉÅ ÐÏÌÎÎÚÚÓÓÓÓÁÒÁÉÉ, × ÁËÕÕÍ-ÔÅÒÁĐÑÑ, ÓÔÏÕÎ-ÔÅÒÁĐÉÑ É Ô.Ę.) ÎÁ
ËÏÒÒÅËÃÉÀ × ÏÚÍÕÝÅÎÉÑ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÊ ÞÅÌÏ × ÅËÁ.

ìÅÞÞÎ
ÍŁ
× ÎÅÛÎÉÊ × ÉĘ, ÐÏ × ÛÛÁÅÔ ÖÉÚÎÅÎÎÎÎÎÎÎÎÊÓÓ, ÓÎÉÖÁÅ × ÅÓ, ÉÚÂÁ × ÌÑÅÔ ÏÔ ÈÒÏÎÉÞÅÓÓ
ÎÅĘÕÇÏ ×, ÎÏÒÍÁÌÚ Á ÁÔÔÒÉÁØÎÏÅ ĘÁ × ÌÅÎÉÅ.

ëÏÍĐÌÅËÓÎÊÊ
ÐÏĘÈÏĘ Ë ÏÒÇÁÎÉÚÍÕ ÐÏÚ × ÏÌÑÅÔ ÐÒÏ × ÅÓÔÉ „ËÁÐÉÔÁÌØÎ'Ê ÒÅÍÏÎÔ” × ÓÅÈ × ÁÖÎÅÊÛÉÈ
×

úëë éúâá ÷ éôøóñ ïô aiìåòçéé îá åç ooåçäá?

íÎÅ 33 ÇÏĘÁ. ÷
ÖÉÚÎÉ ÎÉËÏÇĘÁ ÎÅ ÓÔÒÁĘÁÌÁ ÏÔ ÁÌÌÅÒÇÉÉ, É ÔÕÔ × ÎÅÚÁÐÎÏ ÎÁÞÁÌÏÓØ É ÐÒÏĘÏÌÏÌÖÁÅÔÓÑ
ÕÖÅ ÂÏÌØÛÅ ÇÏĘÁ. ÐÒÉÞÅ ÎÅ ÎÁ ÜËÚÏÔÉÞÅÞÞÞËËÅ ÆÒÕËÔÚ ÉÉÉ É × ÅÓÔÎÚÅ × ÓÅ ÁÌÌÅÒÇÒÇÎÎ,
Á ÎÁ Ï ÞÎ Å ÐÒÏ ÞÎ Å Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô × × × × × × Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î. ðØÀ
× ÐÐÉÓÁÎÎ'Å ÁÎÔÉÇÉÓÔÁÍÉÎÎ’Å ÐÒÅÐÁÒÁÔ’, ÎÏ ÐÏÓÔÏÑÎÎÏ ÉÈ ÐÒÉÎÉÍÁÔØ ÍÎÅ ÎÅ ÈÏÞÅÔÓÑ.
ï Î Î Ù Ì Â Â-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,-,,—-Ñ—
ÐÏÑ × ÌÅÎÉÅ É ÎÁÌÉÞÉÅ ÚÁÂÏÌÅ × ÁÎÉÑ ÐÏ-ÏÓÏÂÅÎÎÏÍÕ. äÕÍÁÀ, ÞÔÏ É ÓÒÅĘÓÔ × Á ÌÅÞÞÎÎÑ Õ
ÎÅÅ ĘÒÕÇÉÅ.

Nanovein  Objawy i leczenie żylaków wewnętrznych na nogach

ïÔ × ÅÞÁÅÔ × ÒÁÞ
ËÌÉÎÉËÉ ÔÉÂÅÔÔËÏ ÍÅĘÉÃÉÎù «îÁÒÁλ × Ç. íÏÓË × Á, ÞÌÅÎ íÅÖĘÕÎÁÒÏĘÎÏ áÓÓÏÃÉÁÃÉÉ
× ÒÁÞÅÊ ÔÉÂÅÔÔÓËÏÊ ÍÅĘÉÃÉÎ’ ôÁÔØÑÎÁ çÁÌÓÁÎÏ × Á:


÷ ÔÉÂÅÔÔËÏÊ ÍÅĘÉÉÉÎÎ ÁÌÌÅÒÇÉÑ ÒÁÓÓÍÁÁÔÒÉ × ÁÅÔÓÑ ËÁË ÒÅÚÕÌØÔÁÔ ÒÁÓÓÔÒÏÔÒÏÊÓÔ × Á ÔÒÅÈ
× ÉÚÎÅÎÎÚÈ ÎÁÞÁÌ × ÞÅÌÏ × ÅËÅ. ïÒÇÁÎÉÚ ÎÁÞÉÎÁÅÔ
ÒÅÁÇÉÒÏ × ÁÔØ ÎÁ ÞÁÓÔÉÞËÉ × ÅÝÅÓÔ ×,
ÐÏÐÁĘÁÀÝÉÈ Ë ÎÁÍ Ó ÐÉÝÅÊ, × ÏÚĘÕÈÏÍ, × ÏĘÏÊ,
ËÁË ÎÁ ÞÕÖÅÒÏĘÎÎÅ, É ÚÁÐÕÓËÁÅÔ ËÌÅÔÏÞÎ'Å É ÍÏÌÅËÕÌÑÒÎ'Å ÍÅÈÁÎÉÚÍ' ÉÈ
ÕÎÉÞÔÏÖÅÎÉÑ, ÞÔÏ ÐÏÑÏÑ × ÌÑÅÔÓÑ ÐÒÒÓÎÅÎÉÅÍ, ÏÔÅËÏÍ, ÚÍ, ÕĘÕÛØÅÍ. ÷ ÔÉÂÅÔÔËËÊ ÍÅĘÉÃÉÎÅ ÜÔÉ
ÐÃÏÃÅÓÓÓ ÓÁÓÃÅÎÉ × ÁÀÓÑ ËÁË × ÏÚÍÕÝÅÎÉÅ
ÅÓÔÉÔÕÃÉÉ ÓÉÉØ (ÒÉÎÉÔ, ÁÓÔÁÁ), öÅÌÞØ (ËÒÁĐÉ × ÎÉÃÁ, ÏÔÅË ë × ÉÎËÅ), ÷ ÅÔÅÒ
(ËÏÖÎUÊU ÕĘ).

÷ ÔÉÂÅÔÔËËÊ
ÍÅĘÉÃÉÎÅ × ÓÅ ĐÔÏÌÏÇÉÉ, × ÏÉÃÓÅÌ ÁÌÌÅÒÇÉÞÅÓËÉÏÃÏÃÅÓÓ, ÐÓÒÚĘÅÌÑÌÑÔÑÔÑ ÎÁ
ÚÁÂÏÌÅ × ÁÎÉÑ ÐÏ ÓÃÅÎÁÒÉÀ «ÈÏÌÏĘÁ» (ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÞÁÓÔÏ ÎÁÂÌÀĘÁÅÔÓÑ Õ ÌÀĘÅÊ ÔÉÐÁ óÌÉÚÉ
É ÷ ÅÔÒÁ, ÓÍÅÛÁÎÎÏÊ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ óÌÉÚØ- ÷ ÅÔÅÒ) Jest to «ÖÁÒÁ» (Õ ÌÀĘÅÊ ÔÉÐÁ öÅÌÞÉ,
ÓÍÅÛÁÎÎÚÈ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÊ ÷ ÅÔÅÒ-öÅÌÞØ, öÅÌÞØ-óÌÉÚØ).

ÓÁÞÎÅÍ Ó
ÔÉÐÁ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÓÔÉËÉ ËÁÖĘÏÇÏ ÔÉÐÁ.

ekonomia –
ÐÏĘ × ÉÖÎ'Å, ÈÕĘÏÝÁ × ÙÅ, ÏÂÞÎÏ ÎÅÂÏÌØÛÏÇÏ ÒÏÓÔÁ. ëÏÖÁ ​​Õ ÎÉÈ ÓÕÈÁÑ,
ÐÏÔÏÏÔĘÅÌÌÎÎÅ ÐÏÎÉÖÅÎÎÏÅ.

ĘÉĘÉĘÉ
ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ ÓÉÚØ – ÐÏÌÎÚÅ,
ÍÓÓÉ × ÎùÅ, ÒÚÈÌÚÅ. ÏÈÁ ÐÏÈÌÁĘÎÁÑ, × ÌÁÖÎÁÑ, ĐÔ ÐÈÏ ÈÏÌÏĘÎÎÊÊ, ÌÉĐËÉÊ.

õ ÌÀĘÅÊ
ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ öÅÌÞØ ËÏÖÁ ÔÅĐÌÑÑ, ÐÏÒÏÊ
ÇÏÒÑÞÁÑ, ËÒÁÓÎÏ × ÁÔÁÑ, ÐÏÔÏÏÔĘÅÌÌÎÎÅÅÐÏÐÏ, ÛÊ Ó ÉÎÔÅÎÓÉ × Î’Í ÚÁÎÁÈÏÍ.

ðÒÉ
ÒÁÓÓÔÒÏÊÓÓ × × Å ËÁÖĘÏÊ ÉÚ ÔÒÅÈ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÊ É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É. ÁÓÓÍÏÔÒÉÍ ÓÃÅÎÁÒÉÊ
× ÏÚÍÕÝÅÎÉÑ ËÁÖĘÏÊ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ.

Ó ÏÚÍÕÝÅÎÉÅ ÷ Ó × ÑÚÁÎÏ ÑÚÁÎÏ ÓÔÒÅÓÓÁÍÉ ÓÔÒÅÓÓÁÁÉ,
ÎÅÕÓÔÏÊÞÉ × ′Í ÐÓÉÈÏÜÍÏÃÉÏÎÁÌØÎ′Í ÓÏÓÔÏÑÎÉÅÍ, ÐÏ × ’ÛÛÎÎÏÎÎÏ ÔÒÅ × ÏÖÎÏÓÔØÀ É
×
ÐÒÉ × ÑÚÁÎÎÏÓÔØÀ Ë ËÏÍÕ ÉÌÉ ÞÅÍÕ-ÌÉÂÏ. üÔÏ
ÓĐÏÓÏÂÓ × ÕÅÔ ÎÁÒÕÛÅÎÎà ËÒÏ × ÏÓÎÁÂÖÅÎÉÑ
ËÏÖÉ, Ę × ÉÖÅÎÉÑ ÜÎÅÒÇÉÉ É ÐÒÏ × ÅĘÅÎÎÑ ÎÅÒ × É ÉÍÐÕÌØÓÁ Ë ËÏÖÎ′Í ÐÏËÒÏ × ÁÍ. ëÏÖÁ
ÓÔÎÏÎÏ × ÉÔÓÑ ÅÝÅ ÂÏÌÅÅ ÓÕÈÏÊ, ÛÅÌÕÛÉÔÓÑ, ÐÏÑ × ÌÑÅÔÓÑ ÚÕĘ, ËÏÔÏÒÚÊ ÅÝÅ ÎÁÚ × ÁÔ
ÒÅÒ × Î'Í. ôÉÐÉÞÎ'Ê ÐÒÉÍÅÒ – ÐÏÑ × ÌÅÎÉÅ ÐÏÓÌÅ ÓÔÒÅÓÓÏ × É ÜÍÏÃÉÏÎÁÌØÎ'È × ÓÔÒÑÓÏË ÐÅÒÈÏÔÉ É ÚÕĘÁ ËÏÖÉ ÇÏÌÏ × ’. îÁ ÆÏÎÅ
ÓÔÒÅÓÓÏ × É ÐÏ × ’ÛÛÎÎÏÎÎÏ ÔÒÅ × ÏÖÎÏÓÔÉ ÏÂÏÓÔÒÑÅÔÓÑ ÔÁËÏÅ ÔÑÖÅÌÏÅ ÈÒÏÎÉÞÅÓËÏÅ
ÚÁÂÏÌÅ × ÁÎÉÅ ËÁË ÐÓÏÒÉÁÚ.ðÏÓÌÅ ÎÅÒ × ÎÏÇÏ É ÜÍÏÃÉÏÎÁÌØÎÏÇÏ
ÎÁÐÒÑÖŁ
× Ò × ÎÏÇÏ ÐÒÏÉÓÈÏÖĘÅÎÎÑ, ËÏÖÎÚÊ ÚÕĘ.

úÉÍÏÊ ÷ ÅÔÒÔÒ
ÓÔÒÁĘÁ Ô Ô ÏĘÏ ÏĘÏ ÏĘÏ ÏĘÏ ÏĘÏ ÏĘÏ ÏĘÏ ÅÒÇÉÉ ÅÒÇÉÉ ÅÒÇÉÉ ÅÒÇÉÉ ÅÒÇÉÉ ÅÒÇÉÉ. ÎÁÒÁÓÔÁÎÉÅ ÅÔÅÒ, ÍÏÒÏÚ × ’Ú' × ÁÀÔ ÎÁÒÁÓÔÁÎÉÅ
× ÎÅÛÎÛÎÇÏ É × ÎÕÔÒÅÎÎÎÎÇÏ ÈÏÌÏĘÁ (ÐÒÉ ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ × ÅÎÎÏÍ ÕÐÏÔÒÅÂÌÅÎÉÉ ÐÒÏĘÕËÔÏ × Ó
ÈÏÌÏĘÎÎÍÉ Ó × ÏÊÓÔ × ÁÍÉ). ëÏÖÁ ​​ÕÛÉÔÓÑÛÅÕÛÉÔÓÑ,
ÓËÓÅÁÁÔÔÑ, ËÒÏ × ÏÔÏÞÉÔ, ÅÒÑÅô Ó × ÏÉ ÚÝÝÎÎÅ × ÏÊÓÔ × Asia, ÍÏÖÅÔ ÎÁÒÕÛÉÔØÓÑ
Ó × ÔÌÌÎÎÎÑ ÞÕ × ÓÔ × ÉÔÅÌØÎÏÓÔØ. îÁ ÜÔÏÍ ÆÏÎÅ ÎÁÂàĘÁÅÔÓÑ ÐÅÒÉÏĘÉÞÅÓËÁÑ
ÚÁÌÏÖÅÎÎÏÓÔØ ÎÏÓÁ, ÐÏÔÅÒÑ ÏÂÏÎÑÎÉÑ É × ËÕÓÁ, ÓÌÅÚÏÔÏÔÞÞÞÎÎÉÅ É ÐÏËÒÁÓÎÅÎÉÅ ÇÌÁÚ.

îÁÒÕÛÅÎÎÅ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ óÌÉÚØ ÏÂÞÎÏÞÎÏ
×
× ÏÚĘÅÅÊÓÔ × ÉÅÍ Ó'ÒÏÓÔÉ É ÈÏÌÏĘÁ ÎÁ ÏÒÇÁÎÉÚÍ.
ëÏÖÁ
.ĘÎÎÊ. éÚÂ'ÔÏÞÎÔÏÞÎÔÏÞÎ ÖÉĘËÏÓÔØ É ÓÌÉÚØ × ÏÒÇÁÎÉÚÍÅ «ÏÈÌÁÖĘÁÀÔ» ËÒÏ × Ø, ÓÔÁÎÏ × ÑÔÓÑ
ÏÞÁÇÏÍ ÈÒÏÎÉÞÅÓËÏÊ ÉÎÆÅËÃÉÉ, × ’Ú × × ÁÀÔ ÏÔÔÏÒÖÅÎÉÅ × ÅÝÅÓÔ ×, ÐÏÓÔÕÐÁÀÝÉÈ ÉÚ × ÎÅ É
ÁÌÌÅÒÇÉÞÅÓÓÉÉ ÒÅÁËÃÉÉ. éÚ
. Ain ÌÀÄÅÊ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ óÌÉÚØ ÈÁÒÁËÔÅÒÎÙ ÂÏÌÅÚÎÉ «ÈÏÌÏÄÁ ËÏÖÉ: ÁËÒÏÄÅÒÍÁÔÉÔ (ÄÅÒÍÁÔÉÔ ËÏÎÅÞÎÏÓÔÅÊ, ÐÁÌØÃÅ x)
ÎÁ ÆÏÎÅ ÌÉÍÆÏÓÔÁÚÁ, ÔÁËÖÅ ÒÏÖÁ,
× ÁÒÉËÏÚÎ'Ê ĘÅÒÍÁÔÉÔ, ÈÒÏÎÉÞÅÓÓÁÁÑ ÕÇÒÅ × ÁÑ Ó'ÐØ É ĘÒ.

îÁÓÔÏÑÝÁÑ
ÂÅĘÁ ĘÌÑ ÌÀĘÅÊ ÜÔÏÊ ËÏÎÓÔÉÔÕÃÉÉ ÁÌÌÅÒÇÒÇÞÞÓÓÉ
ÒÉÎÉÔ. óÌÅÚÑÝÉÅÓÑ ÇÌÁÚÁ, ÚÌÌÏÖÅÎÎÊÊ ÎÏÓ, ÞÉÈÁÎÉÅ, ÚÕĘ, ÐÒÓÓÔĐÚ ÕĘÕÛØÑ,
ÓÌÁÂÏÓÔØ – ÔÁËÏ × ’ÅÇÏ ÐÒÉÚÎÁËÉ. ÌÌÌÌÌÌÒÇÒÇÞÓÓÓÉ ÒÒÎÎÔ ÎÒÒĘĘĘ ÏÞÏÞÏÏÞÏÞÏÞÔ Ñ
É ËÏÎßÀÎËÔÉ × ÉÔÏÍ (× ÏÓÐÁÌÅÎÉÅ ÓÌÉÚÉÓÔ'Ô
ÏÞÅËÏÂÏÏÞÏÏÞË ÇÇÁÚÁ). ÷ ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÑ × ÅÎÉÅÐÏÉÐÏÉÐÏ – – – – – – – – – – – – – – – – –ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÏÌÏÎÏÓÏ × ũÈ ÐÚÕÈ, ËÏÔÏÒÅÅ ÐÔÅĐË ÚËËÚ × ÁÔ
ÏÓÏ × ÙÅ ÐÏÈÏĘÚ.

ìÏËÁÌÉÚÁÃÉÑ É
ÎÁÒÁÓÔÁÎÉÅ ÓÌÉÚÉ × ÏÂÌÁÓÔÉ × ÅÒÈÎÉÈ Ę’ÈÈÈÔÌÌÎÎÈÐ ÐÐÔÔÊ ÓÔÁÎÏ × ÉÔÓÑ ÐÒÉÞÉÎÏÊ ÚÁËÕÐÏÒÉ × ÁÎÉÑ É ÓÕÖÅÎÉÑ ÐÒÏÓ × ÅÔÔ
ÒÁÚ × ÉÔÉÑ ÈÒÏÎÉÞÅÓËÏÇÏ ÂÒÏÎÈÉÔÁ É ÂÒÏÎÈÉÁÌØÎÏÊ
Á ÅÒÇÉÞÅÓËÏÊÁÅÒÇÉÞÅÓËÏÊÅÒÇÉÞÅÓÓÏ ÐÒÉÒÏĘ'

÷ ÏÚÍÕÝÅÎÉÅ
öÅÌÞÉ, × Ó × ÏÀ ÏÞÅÒÅĘØ, ÓÏÐÒÑÖÅÎÏÓ ÎÅÐÒÁ × ÉÌØÎ′Í ÐÉÔÁÎÉÅÍ É ÏÂÒÁÚÏÍ ÖÉÚÎÉ. òÁÚĘÒÁÖÉÔÅÔÌÎÏÎÏÎÏÔØ, ÇÎÅ ×,
ÚÌÏÕÐÏÔÒÅÂÌÅÎÉÅ ÁÌËÏÇÏÌÅÍ, ÖÉÒÎ′ÍÉ É ÏÓÔÒ’ÍÉ ÂÌÀĘÁÍÉ × ’Ú' × ÁÀÔ ÎÅÚĘÏÒÏ × ÕÀ
ÁËÔÉ × ÎÏÓÔØ ÐÅÞÅÎÉ, ÐÏ × ’ÛÛÎÎÎÎ × ’ÂÒÏÓ × ËÒÏ × Ø ÖÅÌÞÉ. üÔÏ ÐÒÉ × ÏĘÉÔ Ë «ÐÅÒÒÇÒÇÒ × Õ» É ÚÁÇÒÑÚÎÎÎÎÀ ËÒÏ × Tak,
× ÁËÏĐÌÅÎÎà × ÎÅÊ ÛÌÁËÏ ×. ÉÒÏ × Ø ÐÔT ÜÔÏ ÓÓÎÏÎÏ × ÉÔÓÑ × ÑÚËÏÊ, ÇÕÓÔÏÊ. ëÏÖÁ
×
– ÁÁÅÒÇÉÞÅÓÓÏÏ ÒÅÁËÃÉÅÊ ÔÏÔÏ ÏĘÎÁ ÉÚ Á Á Á Á Á Á Á Á ,,,,,,,,,,,,, Ç
ÏÒÍÔÏÚÏ ×, ÎÅÊÒÏĘÅÒÒÔÏ ×, ÜËÚÅÚù, ÒÏÖÉÓÔÏÇÏ × ÏÓĐÌÌÅÎÎÑ, ÏÔÅËÁ ë × ÉÎËÅ. ÷ ÓÅ
ÜÔÉ ÂÏÌÅÚÎÉ ÏÔÎÏÓÑÔÓÑ Ë «ÖÁÒÕ» ËÏÖÉ.

äÌÑ ÌÅÞÞÎÎÑ ÒÅËÏÍÅÎĘÕÅÔÓÑ
ÉÎĘÉ × ÉĘÕÁÌØÎÁÑ ĘÉÅÔÁ, ËÏÒÒÅËÔÉÒÕÔÔÓÑ ÐÒÉ ×'ÞÞÉ É ÏÂÒÁÚ ÖÉÚÎÉ. èÏÒÏÛÉÊ ÜÆÆÅËÔ
× ÁÀÔ × ÎÅÛÎÉÅ ÌÏËÁÌØÎÎÅÅÅ × × × × × × ÏÏĘÅÓÔ × ÒÏÒÁÔ ÏÞÑÑ ÇÏÑÇÏ ×
ÌŁ
).), ÔÏÞÅÞÎÞÎÊ ÍÁÓÓÁÖ, ÉÇÌÏÕËÁÌ’ × ÁÎÉÅ, ÐÒÏÇÒÅ × ÁÎÉÅ ÐÏÌ'ÎÎÎÎÍÉ ÓÉÇÁÒÁÍÉ. ðÒÏÃÅÄÕÒÙ
× Ù x Iano ÉÚÂÙÔÏË ÐÁÔÏÌÏÇÉÞÅÓËÏÊ ÓÌÉÚÉ UE ÏÒÇÁÎÉÚÍÁ, ÏËÁÚÙ x AAO ÐÒÏÔÉ × × ÏÓÐÁÌÉÔÅÌØÎÏÅ, ÕÓÐÏËÁÉ x ÁÀÝÅÅ ÄÅÊÓÔ x EA, ÒÁÓÛÉÒÑÀÔ Diou, ÓÐÏÓÏÂÓÔ x OAO
ÂÓÓÔÏÍÕ × U × × ÅĘÅÎÉà ÛÌÁËÏ ×, ÃÎÏÒÁÌØÎÏÍÕ ÐÏÔĘÅÌÌÎÎÎÎ, ËÕĐÉÒÕÀ × × ÎÅÛÎÉÅ
ÐÒÏÑ × ÌÅÎÉÑ ÂÏÌÅÚÎÉ – ÚÕĘ, ÏÔÅË, ËÒÁÓÎÏÔÕ, ÓÍÑÇÞÁÀÔ É Õ × ÌÁÖÎÑÀÔ ÒÁÚĘÒÒÁÖÅÎÎÕÀ
ËÏÖÕ.

Õ Å Ô
ÔÉÂÅÔÔËËÉÅ ÆÉÔÏÐÒÅÐÁÒÁÔ′, ËÏÔÏÒ’Å ÕÌÕÞÛÁÀÔ ÂÉÏÈÉÍÉÞÅÓÓÉ
ĐÁÚÁÅÌÉ ËÒÏ × É, ÎÎÖÁÀÔ ÕÒÏ × ÅÎØ ÈÏÌÅÓÔÅÒÉÎÁ, ÏÞÉÝÁÔÔ ÐØ ,, ÐÏĘÁ × ÌÑàÔ
ÖÁÒ. Î Î ÞÛ Ì Ô ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ ÎÏ Î ÎÏ Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î
ðÒÅÐÁÒÁÔ' ÔÁËÖÅ ÕÓÔÒÁÎÑÀÔ «ÈÏÌÏĘ», × ’× ÏĘÑÔ ÓÌÉÚØ, ÐÏĘÓÕÛÉ × ÁÀÔ É ÚÁÖÉ × ÌÑÀÔ
× ÁÒÚ × ù, ÕËÒÅĐÌÑÔĐÌÑÔÍÍÍÉÉÔ, ÃÕËÇÏÔ × ÏÒÎÏ × ÌÉÑàÔ ÎÁ ÎÅÒ × ÎÕà ÓÉÓÔÅÍÕ.

úÉÍÏÊ ÎÁ ÓÔÏÌÅ
Ï Ï Ï Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô….. äÌÑ ÜÔÏÇÏ Â ĘÁ ĘÁ ĘÁ ÉÚ ÉÚ ÉÚ
ËÏÎÉÎ’, ÂÁÒÁÎÉÎ' É ÇÏ × ÑĘÉÎ’ (ÜÔÉ ÓÏÒÔÁ ÍÑÓÁ ÉÍÅÀÔ «ÔÅÐÌÐÌÅ» Ó × ÏÊÓÔ × Á) Ó
ÐÒÉÐÒÁ × ÁÍÉ (ÐÅÒÅÃ, ÉÍÂÉÒØ, ËÁÒĘÁÍÏÎ, ËÏÒÉÁÎĘÒ É ĘÒ.). â'ÓÔÒÏ ÉÚÂÁ × ÉÔØÓÑ ÏÔ
ÓÌÉÚÉ É ÍÏËÒÏÔ’ × × ÅÒÈÎÉÈ Ę'ÈÈÈÔÌÌÎÎÈ
ÐÕÔÑÈ ÐÏÍÏÖ Å

åÓÌÉ ÓÍÏÓÔÏÑÔÅÌÌÎÏ
ÓÐÒÁ × ÉÔØÓÑ Ó ÁÌÌÅÒÇÉÅÊ ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ, ÐÒÉÈÏĘÉÔÅ × ËÌÉÎÉËÕ îÁÒÁÎ ÎÁ ÂÅÓÐÌÁÔÎÕÀ
ËÏÎÓÕÌØÔÁÃÉÀ É ĘÉÁÇÎÏÓÔÉË: ÕÚÎÎ
ÏÂÒÁÚÕ É ÖÉÚÎÉ, ÐÒÉ ÎÅÏÂÈÏĘÉÉÏÏÓÔÉ, ÐÒÏÊÔÉ ËÏÍÐÌÅËÓÎÏÅ ÌÅÞÞÎÎÅ.

ĐÒÏÛÌÅÅ ÚĐÕÓËÉ ÞÉÔÊÔÅ × ÁÒÈÉ × Å ÒÓÓÓÌËÉ.

Autor: Muchaeva S.E.-G., refleksolog

 • Rzeczywisty spadek ciśnienia
 • Skuteczne zapobieganie powikłaniom
 • Wstępna konsultacja z lekarzem ZA DARMO

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą, która daje charakterystyczne objawy układu sercowo-naczyniowego. Głównym objawem diagnostycznym tej choroby jest wysokie ciśnienie krwi. Nadciśnienie różni się od choroby, takiej jak nadciśnienie tętnicze, obowiązkowym uszkodzeniem narządów zwanych „celami” – są to przede wszystkim naczynia tętnicze, a następnie nerki, mózg i mięsień sercowy.

Żylaki można łatwo wyeliminować bez operacji! W tym celu wielu Europejczyków używa Nanovein. Według flebologów jest to najszybsza i najskuteczniejsza metoda eliminacji żylaków!

Nanovein to żel peptydowy do leczenia żylaków. Jest absolutnie skuteczny na każdym etapie manifestacji żylaków. Skład żelu zawiera 25 wyłącznie naturalnych, leczniczych składników. W ciągu zaledwie 30 dni stosowania tego leku możesz pozbyć się nie tylko objawów żylaków, ale także wyeliminować konsekwencje i przyczynę ich wystąpienia, a także zapobiec ponownemu rozwojowi patologii.

Nanovein można kupić na stronie producenta.

Nadciśnienie w kategoriach medycyny orientalnej

W medycynie wschodniej istnieją trzy podstawowe diagnozy odpowiadające koncepcji nadciśnienia. Są to „nadciśnienie wiatru”, „nadciśnienie śluzowe” i „nadciśnienie żółciowe”. Wysokie ciśnienie krwi jest postrzegane jako objaw sygnalizujący wewnętrzną nierównowagę. Przyczyny tej nierównowagi różnią się w zależności od osoby. Z punktu widzenia medycyny wschodniej oznacza to różne choroby, ponieważ celem leczenia jest wyeliminowanie przyczyny wysokiego ciśnienia krwi.

W leczeniu nadciśnienia lekarze kliniki tybetańskiej przestrzegają zasad medycyny orientalnej. Pozwala to nie tylko obniżyć i ustabilizować ciśnienie krwi, ale także pozwala wyeliminować przyczynę nadciśnienia. Z tego powodu skuteczność leczenia jest szczególnie wysoka.

W zależności od rodzaju choroby i jej przyczyny pozytywny efekt osiąga się w 87–97% przypadków leczenia nadciśnienia. Wszystkie wyniki leczenia są obiektywnie potwierdzane przez obserwacje ciśnienia krwi. Po zakończeniu kursu leczenia utrzymują się przez długi czas, zgodnie z zaleceniami.

1. Nadciśnienie tętnicze to nie tylko problem naczyń krwionośnych.

Nanovein  Metody leczenia żylaków, które stosujemy w naszym centrum flebologicznym

W medycynie zachodniej nadciśnienie odnosi się do chorób układu krążenia. Wynika to z faktu, że narządami docelowymi w nadciśnieniu są prawie zawsze naczynia krwionośne i serce. Medycyna wschodnia myśli inaczej. Z jej punktu widzenia nadciśnienie pojawia się tylko na naczyniach, sercu i mózgu. I konieczne jest leczenie tej choroby nie tam, gdzie się pojawia, ale skąd pochodzi, to znaczy na poziomie przyczyny.

2. Nadciśnienie tętnicze nie jest chorobą wieku.

Ryzyko rozwoju nadciśnienia wzrasta z wiekiem, ale przyczyną tej choroby nie są związane z wiekiem zmiany w ciele. Ciśnienie krwi jest jednym z najjaśniejszych wskaźników, które zgłaszają wewnętrzną nierównowagę organizmu. Wartość tego wskaźnika zależy od akumulacji zaburzeń w ciele. Szybkość kumulacji czynników negatywnych może być różna. W ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzrósł. To właśnie nazywamy „młodością” nadciśnienia. Ataki serca i udary z nadciśnieniem coraz częściej występują w stosunkowo młodym wieku.

1. Redukcja ciśnienia nie jest lekarstwem na nadciśnienie.

Częstym lekarstwem na nadciśnienie oferowane przez zachodnią medycynę są pigułki obniżające ciśnienie krwi. Nazywa się je lekami przeciwnadciśnieniowymi i z reguły mają dużą liczbę skutków ubocznych. Ale ich głównym niebezpieczeństwem jest to, że ich odbiór nie jest leczeniem nadciśnienia. Tak, w średnim okresie nieznacznie zmniejsza ryzyko udaru i zawału serca. Ale przyczyna choroby pozostaje. Nadciśnienie stale się rozwija, a długotrwałe przyjmowanie tabletek przeciwnadciśnieniowych nie może zapobiec katastrofie.

 • Tybet Clinic – Baza kliniczna Pierwszego Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. IM Sechenova z Ministerstwa Zdrowia Rosji (Uniwersytet Sechenov)
 • Tibet Clinic jest laureatem prestiżowej Europejskiej Nagrody Aurora Health & Beauty Award, laureatem nominacji „Najlepsza klinika medycyny orientalnej”

Rodzaje nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie dzieli się na trzy typy, czyli stopnie nadciśnienia, ze względu na charakter i nasilenie objawów oraz ryzyko powikłań.
Leczenie w „Tybecie” w większości przypadków zmniejsza stopień nadciśnienia.
Nadciśnienie I stopnia charakteryzuje się bezobjawowym przebiegiem lub niewielkimi bólami głowy.
Nadciśnienie drugiego stopnia charakteryzuje się dusznością i częstymi lub uporczywymi bólami głowy, szumem w uszach i ciężkością głowy.
Nadciśnienie trzeciego stopnia objawia się nie tylko bólami głowy, ale także bólami serca, drętwieniem, obrzękiem, osłabieniem mięśni, zaburzeniami pamięci, krwawieniem z nosa. Na tym etapie choroba stwarza poważne ryzyko udaru mózgu, zawału serca.

Leczenie nadciśnienia w Moskwie i Petersburgu

W klinice „Tybet” leki przeciwnadciśnieniowe nie są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Zamiast tego nasi lekarze stosują metody, które wpływają na przyczynę wysokiego ciśnienia krwi. Pozwala to skutecznie leczyć nadciśnienie na poziomie przyczyny tej choroby.

I etap (ustalenie przyczyn wysokiego ciśnienia krwi, opracowanie indywidualnego planu leczenia)

Właściwe leczenie powinno dokładnie wyeliminować nierównowagę, która doprowadziła do wystąpienia nadciśnienia. Dlatego lekarz „Tybetu” musi ustalić, który z trzech głównych lub mieszanych rodzajów chorób występuje. W diagnostyce nadciśnienia szczególnie ważne jest stosowanie orientalnych metod badania. Ten rodzaj diagnozy w „Tybecie” jest przeprowadzany przy pierwszej wizycie konsultanta.

Orientalna diagnoza jest bezpłatna, ponieważ bez niej nie można przewidzieć leczenia. Pierwszą rzeczą, którą zaczyna, jest szczegółowa ankieta. W przypadku nadciśnienia lekarz pyta nie tylko i nie tyle o naturę objawów, ile o towarzyszące im zaburzenia w ciele, naturę diety i styl życia. Aby prawidłowo zdiagnozować nadciśnienie, lekarz musi dokładnie określić konstytucyjną przynależność osoby.

Jeśli pacjent jest typu „Wiatr”, nadciśnieniu będzie towarzyszyć nerwowość, niska odporność na stres, zwiększona emocjonalność i szereg innych charakterystycznych objawów.

W przypadku nadciśnienia „szlamowego” chorobie towarzyszy zwykle nadwaga, a nadciśnienie „żółciowe” – krótki temperament, gniew, nadużywanie pikantnego jedzenia i alkoholu.

Dodatkowe informacje daje badanie zewnętrzne – język, skóra, twardówka oczu. Następnie lekarz bada puls, aby ustalić, które narządy działają nieprawidłowo i gdzie mogą być ukryte procesy zapalne. Dane te dostarczają mu informacji o procesie i mechanizmach rozwoju choroby. W języku medycznym nazywa się to badaniem etiologii i patogenezy choroby. Po tym, jak lekarz dokona jasnego obrazu przyczyny, rozwoju i stopnia choroby, zaleci indywidualne leczenie.

 • W klinice „Tybet” – odbywa się BEZPŁATNA wstępna konsultacja, podczas której lekarz zdiagnozuje i zgłosi plan leczenia nadciśnienia w twoim przypadku!

Umów się na spotkanie

II etap (leczenie przyczyn wysokiego ciśnienia krwi, obniżenie i niezawodna stabilizacja jego wartości)

1. W leczeniu nadciśnienia, szczególnie przepisane, szczególne znaczenie ma indywidualny lek ziołowy. Tybetańska klinika wykorzystuje tybetańskie fitopreparaty w leczeniu nadciśnienia. Są to produkty wytwarzane z ziół leczniczych i minerałów w składach i proporcjach zapewniających maksymalny efekt i brak skutków ubocznych.

Tybetańskie środki ziołowe eliminują przyczyny nadciśnienia. W przypadku nadciśnienia żółciowego przepisywane są leki, które normalizują wątrobę, trawienie i zmniejszają produkcję wewnętrznego (endogennego) cholesterolu. W rezultacie eliminują przyczynę jednego z głównych czynników nadciśnienia – miażdżycy naczyń. Ponadto uspokajają, równoważą układ nerwowy, neutralizując takie czynniki, jak drażliwość, temperament.

W przypadku nadciśnienia wiatru stosuje się fitopreparaty, które zwiększają odporność na stres, uspokajają układ nerwowy, normalizują napięcie ścian naczyń i zapobiegają skurczom naczyń.

W przypadku nadciśnienia śluzu i śluzu-wiatru (najczęstszej postaci choroby w Rosji) przepisywane są fitopreparaty, które przyspieszają metabolizm i proces trawienia, zwiększają „ogniste ciepło” żołądka, normalizują metabolizm tłuszczów i obniżają poziom cholesterolu we krwi, zwiększają światło naczyniowe i przyczyniają się do leczenia miażdżycy , utrata masy ciała, eliminacja procesów zapalnych w nerkach, poprawa czynności nerek.

Wszystkie tybetańskie fitopreparaty przepisane na nadciśnienie w Tybecie pomagają wzmocnić mięsień sercowy, pomagają poprawić funkcjonowanie mózgu, zapobiegają drętwieniu i eliminują go, normalizują metabolizm i poprawiają stan układu nerwowego.

2. Akupunktura – główna procedura medyczna stosowana w nadciśnieniu tętniczym. Z konieczności bierze udział w kompleksowych sesjach leczenia kliniki tybetańskiej. Lekarz wkłada cienkie igły do ​​włosów w bioaktywne punkty ciała w sekwencji określonej przez konkretny przypadek. Leczenie akupunkturą poprawia funkcjonowanie wątroby i całego układu trawiennego, pracę serca i naczyń krwionośnych, układu nerwowego i nerek.

3. Akupresura jest drugą najważniejszą metodą wpływania na punkty bioaktywne w nadciśnieniu. Naciskając mocną sekwencję o określonej sekwencji i czasie trwania, lekarz poprawia funkcjonowanie nerek, wątroby i stanu układu nerwowego.

4. Hirudoterapia jest często stosowana w przypadku wysokiej lepkości krwi i przekrwienia w układzie krążenia. Hirudyna i inne bioaktywne substancje pijawki medycznej przyczyniają się do resorpcji skrzepów krwi i zmniejszają ryzyko powikłań nadciśnienia. Skuteczność tej procedury jest taka, że ​​pomaga szybko obniżyć ciśnienie krwi, nawet w przypadkach kryzysów nadciśnieniowych.

W średnim i długim okresie leczenie hirudoterapią pomaga nie tylko obniżyć, ale także ustabilizować ciśnienie krwi. Wynik ten osiąga się w połączeniu z akupunkturą, medycyną i innymi zabiegami w klinice tybetańskiej według indywidualnych schematów.

5. Dodatkowo w leczeniu nadciśnienia można zastosować magnetyczną terapię próżniową, elektropunkturę, moksoterapię. Skuteczność leczenia nadciśnienia jest znacznie zwiększona dzięki indywidualnej korekcie żywieniowej. Jest to jedna z wielu tajemnic wysoce skutecznego leczenia nadciśnienia tętniczego w Tybecie.

Studium przypadku
52-letni mężczyzna złożył wniosek o konsultację w klinice w Tybecie. W historii choroby diagnozą jest „nadciśnienie drugiego stopnia”. Zwykle ciśnienie wynosi 2/110 mm Hg. Art. Regularne kryzysy nadciśnieniowe. Mężczyzna skarżył się na chroniczny ból w tylnej części głowy, skronie, ciężkość i dzwonienie w głowie, niewyraźne widzenie, ból w klatce piersiowej, serce, duszność. Badanie zewnętrzne wykazało zauważalny obrzęk. Diagnostyka pulsowa wykazała naruszenia nerek, osierdzia, płuc, jelita cienkiego i grubego. Cholesterol we krwi znacznie przekroczył normę. Choroby współistniejące – choroba niedokrwienna serca, jelita i mózg, miażdżyca naczyń, zakrzepowe zapalenie żył, nadwaga (170 kg ze wzrostem 92 cm).

Po kuracji zabiegami i fitopreparatami tybetańskimi na tle korekty odżywiania ciśnienie krwi ustabilizowało się w zakresie 90–100 / 150–160 mm Hg. Art. ze znacznym zmniejszeniem dawki leków przeciwnadciśnieniowych. Główne objawy wysokiego ciśnienia krwi minęły. Poziom cholesterolu we krwi poprawił się. Poprawiła się praca nerek i przewodu pokarmowego, a waga spadła o 7 kg. Drugi cykl leczenia przeprowadzono po 6 miesiącach. Zgodnie z jego wynikami możliwe było ustabilizowanie ciśnienia poprzez zmianę diagnozy na „nadciśnienie 1 stopnia” i odrzucenie leków przeciwnadciśnieniowych.

 • Leczenie nadciśnienia w klinice tybetańskiej prowadzi ponad 30 lekarzy z wyższym wykształceniem medycznym, którzy biegle posługują się metodami medycyny orientalnej.
  Nasi specjaliści

Cechy leczenia nadciśnienia w „Tybecie”

Leczenie nadciśnienia tętniczego w Tybecie pozwala kontrolować ciśnienie krwi bez użycia leków przeciwnadciśnieniowych. Oznacza to pozbycie się skutków ubocznych terapii lekowej, znaczny wzrost jakości i bezpieczeństwa życia.

Zmniejszenie ciśnienia w Tybecie nie jest jednorazowym zabiegiem leczniczym, ale długoterminowym rezultatem, który można utrzymać przez wiele lat, a tym samym uniknąć nie tylko objawów, ale także powikłań nadciśnienia w postaci udaru lub zawału serca.

 • Leczenie nadciśnienia w klinice tybetańskiej
  ceny od 2800 rub. 2520 rub

Często zadawane pytania dotyczące nadciśnienia tętniczego

1. Czy leczenie metodami medycyny orientalnej oznacza porzucenie zwykłych leków?

W praktyce klinika „Tybet” nie stosuje leków przeciwnadciśnieniowych. Nie oznacza to, że należy natychmiast przerwać ich przyjmowanie, jeśli już je przyjmujesz. Odmowa przyjmowania narkotyków następuje stopniowo, płynnie, poprzez zmniejszenie dawki. Po leczeniu możesz regulować ciśnienie bez leków. Od czasu do czasu może być konieczne skorzystanie z nich. Wiele zależy od tego, jak bardzo postępujesz zgodnie z zaleceniami naszego lekarza. W każdym razie leczenie w Tybecie zmniejszy uzależnienie od narkotyków lub całkowicie je uwolni. Ponadto nasze metody nie wymagają odmowy, szczególnie natychmiastowej, od zwykłych leków przeciwnadciśnieniowych.

3. Czy to prawda, że ​​wysokie ciśnienie krwi zawsze oznacza nadciśnienie?

Przyczyny wysokiego ciśnienia krwi mogą być różne i nie zawsze jest to objaw nadciśnienia. Na przykład skoki ciśnienia krwi są związane z zespołem tętnicy szyjnej. Przyczynami tego zespołu są choroby kręgosłupa w odcinku szyjnym. Osteochondroza, wypukłość lub przepuklina międzykręgowa, spondyloza – z tymi chorobami dochodzi do szczypania korzeni nerwowych i bólu, który powoduje napięcie lub skurcz mięśni w strefie kołnierza szyjnego. Skurcz oznacza skurcz mięśni ściskających tętnicę zasilającą mózg. W rezultacie pojawiają się bóle głowy, ciężkość głowy, błyski much w oczach i inne objawy wysokiego ciśnienia krwi.

3. Czy środki ludowe pomogą w nadciśnieniu?

Nie, nie pomogą, jeśli mówimy o perspektywie długoterminowej. Zmniejsz ciśnienie, uspokój nerwy – tak, pomogą, ale nie na długo. Celem leczenia jest wyeliminowanie przyczyny choroby. Żadne środki ludowe nie mogą tego zrobić, ponieważ działają na poziomie objawów. Tylko lekarz może to zrobić, stosując najskuteczniejsze metody leczenia, w tym ziołolecznictwo, akupunkturę, akupresurę i inne metody skutecznego wpływu na przyczyny i mechanizmy rozwoju nadciśnienia.

Lagranmasade Polska